Biografi

Webbsida: www.kajsastamenkovic.se
Facebook: www.facebook.com/ kajsa stamenkovic
Kajsa Stamenkovic

En kvinna av konst. Harmoni, elegans och precision är utmärkande konsten av Kajsa Stamenkovic. Vi måste stanna i beundran inför hennes målningar, i tystnad, reflektera varje gest, som gör landskapet till en visuell dans. Det är som att drömma, att gå i Edens trädgård, uppskatta stillsamheten av naturen. Hennes stilleben är en sammansättning av klassisk elegans där blommor och frukter uttrycker perfektion och generositet från naturen. Om vi reflekterar över budskapet borde vi förstå vad Kajsa försöker tala om för oss, att det vi skapar är inspirerat av naturen.

Kajsa är född i en liten stad i södra delen av Serbien. Hon studerade musik vid en musikhögskola och efter sin examen reste hon till Sverige för att besöka sin farbror. Besöket ledde till att hon flyttade år 1970 till Sverige, Småland. Kajsa förälskade sig i såväl natur som människor och fick inspiration till att börja måla och hennes konstnärliga bana startades. Kajsa är en detaljmänniska och tar sig tid för att utforska motivet och stämningar i det hon skall måla – från landskapet, människorna och stilla ting.

Vid 30 års ålder hade Kajsa gjort klart sin första färdiga målning och sedan dess har hennes målande fortsatt. När hon börjar med en ny målning är hon så koncentrerad att resten av världen försvinner för en stund och hennes skapande tar över. I hennes målningar förekommer ofta mjuka färger och toner som inspirerar, men ibland intensifieras också färgerna mer kontrastrik.

Med motiveringen:

"Kajsa Stamenkovic uttryck i hennes konst är ett överflöd av barockrikedom både i färg och i sammansättning. Realism utspelar sig i en njutning av verklighet. Blommor, frukt och inredning är inte bara ett stilleben utan en inbjudan att titta på det vackra och sensuella som finns i enkla och vardagliga föremål."

”Jag har inte sett så många riktiga konstnärer som Kajsa. Hon har ett UNDERBAR teknik och kan fånga ljuset och atmosfär . ” Riccardo Baldelli

Medlem i Svenska Konstnärsförbundet

Konstnärligt CV


Några av mina utställningar:

Samlingsutställning Spårvägen 31 maj år 2000 till 14 juni år 2000

Högsbo bibliotek 2004

Samlingsutställning 30x30 i Köping 7-14 juni 2013,www.galleryquirinus.com

Galleri En Trappa Ner , Erik Dahlbergsgatan 28 i Göteborg, Samlingsutställning med Svensk Konstnärsförbund 31 augusti-12 september 2013

Samlingsutställning i Barcelona, Art Gallery Ada, 1 - 15 oktober 2013,

Samlingsutställning Only Woman 4/01, 2014 Gallery Quirinus, Köping

Samlingsutställning Galleri En Trappa Ner 22/03-27/03, 2014 Göteborg, vernissage 22 mars 11-16 Erik Dahlbergsgatan 28

Toscana Italien 10-24 maj 2014

Utställning i New York 2014 , 17-31 juli, galleri 69, Leonard Street

Solo utställning i Göteborg 28/09-2014, adress: Marklandsgatan 49, riksbyggens lokal Bedahuset

Grupp utställning i London 23/10-2/11 , 2014 "557 Reasons" - A Tribute to Life, The Crypt Gallery,
London, www.artnetco.eu

Samlingsutställning med Svensk Konstnärsförbund , galleri Traktören Göteborg, 30/10 till 8/12-2014

Konstmässan i Stockholm 21, 22, 23 november 2014

Grupp utställning genom ARTNETCO.EU,,, 1/01 till 31/01-2015 på, The Heat is On" Rocca Flea, Gualdo Tadino, Italy :)

Grupputställning i Helsingfors genom ARTNETCO.EU, 7-15 april...2015

Konstmässan på Exercishuset i Göteborg 28.29,30 augusti 2015. genom DEELOPART
Kajsa Stamenkovic

A woman of art. Harmony, elegance and precision are distinctive for the art of Kajsa Stamenkovic. We must stand in admiration of her paintings, in silence, reflecting each gesture, which makes the landscape into a visual dance. It is like to dream, to walk in the garden of Eden, appreciate sedate equality of nature. Her still life is a combination of classic elegance where flowers and fruits expresses perfection and generosity of nature. If we reflect on the message, we should understand what Kajsa is trying to tell us, that what we create is inspired by nature.
Kajsa was born in a small town in the south of Serbia. She studied music at a music college and after graduation, she traveled to Sweden to visit his uncle. The visit led to her moving in 1970 to Sweden, Smaland. Kajsa fell in love with both nature and people and got inspired to start painting and her artistic career started. Kajsa is a detail person and take the time to explore the subject and mood of what she should paint - from the landscape, people and stationary objects.

At age 30, Kajsa had finished his first complete painting and since then she has continued her painting. When she starts a new painting, she is so concentrated that the rest of the world disappears for a moment, and her creation takes over. Her paintings are often soft colors and tones that inspire, but sometimes also intensifies the colors more contrasting.

Maecenas Italy, Riccardo Baldelli. Art critic

With the citation:

"Kajsa Stamenkovic expression in her art is an abundance of baroque richness, both in color and composition. Realism set in an enjoyment of reality. Flowers, fruit and decor is not just a still life without an invitation to look at the beautiful and sensual available in simple, everyday objects. "

"I have not seen so many real artists Brenda. She has a wonderful technology and can capture the light and atmosphere. "Riccardo Baldelli

I am a member of the National Swedish Artists' Association.

Contact by email d.kajsa @ live.se


Some of my exhibitions:

Group Exhibition 30x30 in Koping 7 to 14 June 2013 www.galleryquirinus.com

Gallery A Staircase Down, Erik Dahlbergsgatan 28 in Gothenburg, Group Exhibition by Swedish Artist Association 31 August to 12 September 2013

Group Exhibition in Barcelona, ​​Art Gallery Ada, 1 - 15 oktober 2013,

Group Exhibition Only Woman 4/01-2014 , Gallery Quirinus in Köping, Sweden

Group Exibition Gallery A Staircase Down, mars 2014, in Gothenburg, Sweden

Toscana Italy, 10-24 may 2014

Exhibition in New York in 2014, 17 to 31 July, gallery 69 Leonard Street 69

Separate exhibition in Gothenburg 28/09-2014

Group exhibition 23/10-2/11-2014 "557 Reasons" - A Tribute to Life, The Crypt Gallery, London

Group exhibition with Swedish Artists' Association, Gallery Traktören Gothenburg, 30/10 to 8/12 to 2014

Art fair in Stockholm in November , 21.22. 23- 2014 by DEELOPART

Group exhibition by ARTNETCO.EU,,, 1/01 to 31 / 01-2015 on The Heat is On "Rocca Flea, Gualdo Tadino, Italy

Group exhibition in Helsinki by ARTNETCO.EU 7 to 15 April 2015 ...

Art Fair on Exercishuset in Gothenburg 28.29,30 augusti 2015 by DEELOPART
Läs mer om Kajsa
[Biografi] [Kontakt] [Konstverk] [Utställningar] [Satusuppdateringar]

Konstverk

Waiting
Waiting
Pris: Soldkr
Paris
Paris
Pris: 5000kr
Alp motiv
Alp motiv
Pris: 10.000kr
Tjäderspel
Tjäderspel
Pris: 11.000kr
Sunchine symfoni
Sunchine symfoni
Pris: 7000kr
Pris: 6000kr
Havet
Havet
Pris: 12.000kr
Smögen
Smögen
Pris: 8000kr
Vattenkvarn
Vattenkvarn
Pris: 10.000kr
Pris: 2000kr
Still  life
Still life
Pris: 11.000kr